سپتامبر 29, 2022

شما باید برای پرداخت این

[ad_1]

بدبختی زندگی در جهانی که در آن بی عدالتی می یابد که مقر آن حتی در یک اثاثه یا لوازم داخلی از صبح تا ظهر اما به ظاهر غیر قابل پیش بینی بلند مدت است. که با سوء استفاده از دفاتر می شود منظور از روز است.

عشق قدرت باعث مشکوک ذهن به سکوت قدرت عشق و سوگند خود از دفتر می شود معکوس از آنچه در آن به سادگی می گوید: هنگامی که این انتخاب در یک جنگل تبدیل شده بسته به تأثر’ نگرانی است.

طبقه فوقانی تسلط بر خانه از آرامش و طبقه متوسط تلاش به مرد دروازه در نتیجه قفل کردن طبقه پایین کردن دروازه آنها را در زندگی بدبختی زندگی است.

قدرت سیاسی به دست آمده توسط آنها که فریب توده ها را هرگز انجام وعده قبل از قدرت قابل دسترسی. زندگی وجود دارد سخت می شود در هر ثانیه برای طبقه پایین.

آنچه در آن می تواند ما را به عنوان انسان درست زمانی که ممتاز آنهایی که زندگی می کنند یک زندگی لوکس در هزینه مخالف است. زندگی در روی زمین از این نقض می شود حزن انگیز را به کمتر ممتاز.

به من بگویید از یک رژیم است که کاملا عاری از بی عدالتی که در آن کل دوره تصدی خود را داده است تحت شرایط جوی از خود خواه و قوم و خویش. و زندگی طبقه پایین در حال تشبیه به که از پله سنگ.

آنها کسانی هستند که در اینجا با ما قبل از شبنم را خیس چمن هنگامی که آن را سحر. حتی پس از خروش خود را شیر را در وعده پس از وحی خود اعلامیه سخن گفته اند ما تنها متوجه آنها فقط از واقعی در جهت معکوس.

ما به نزد آنها قدرت ما را در صبح با اعتقاد و آفتابی فقط برای اطلاع در ظهر ما محکوم توسط خود محور که در آن به عنوان امید ما کوتاه از طریق خود مشکوک و غیر مستقیم ذهن به آتش کشیده شد ما با ارزش خانه از آرامش.

خود را با kleptomaniac انگشتان شما غارت اقتصاد ما و خودتان مطمئن باشید از نسل شما هرگز فاقد حتی اگر هرگز کار برای زندگی. و توده ها در حال مرگ هستند از فقر وخیم در حالی که شما در بزرگ زندگی می کنند در جای خود است.

آینده هرگز خواستار تفکر انتقادی خود را در حالی که شما زندگی می کنند هرگز پایان دادن به زندگی خود را با اعتقاد و مراقبت برای عواقب ناشی از اقدامات خود را حتی زمانی که وجدان خود را هرگز به شما اجازه استراحت شما هرگز فحش مراقبت.

نگه داشتن توپ از اقدامات خود را نورد.

نگه داشتن رودخانه خود را از شر جریان است.

آن را نگه دارید و هرگز متوقف خروشان.

حفظ نقض حقوق توده ها.

به وضوح استفاده از آنها فراتر برده است.

حتی فرعون به پایان رسید تا در جایی دیگر.

ما باید ببینید که چه آینده نگه می دارد برای شما.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.